Kişisel Verilerin Korunması Kanununu Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel bilgileriniz/verileriniz KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Star One Karavan Hizmetleri Ltd.Şti. topladığı ve işlemekte olduğu kişisel verilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda, gereken her türlü makul dikkat ve özeni göstermektedir.


Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Star One Karavan Hizmetleri Ltd.Şti. (“Şirket”) tarafından hazırlanan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) Şirket faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini teminen işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. maddesi çerçevesinde aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu, Star One Karavan Hizmetleri Ltd.Şti.’dir. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

 

Star One Karavan Hizmetleri Ltd.Şti.

Oruç Reis Mh. Tekstilkent Cd. B bLok Apt N:12A/022 Esenler/İstanbul

Mersis No       : 0781086215200001

Telefon           :
Faks                :
E-Posta           : 

Kep Adresi     :

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Şirketimiz tarafından ……………………….com alan adlı internet sitemizi ziyaret eden, başvuru formu dolduran, veya şirketimizi telefon ile arayan üye ve müşteriler ile şirketimizden hizmet alan veya şirketimizi fiziki olarak ziyaret eden gerçek kişi ve tüzel kişi yetkililerinin paylaşmış olduğu kimlik bilgileri (Ad Soyad, TC Kimlik No, imza,  ticari unvan, Vergi Kimlik No)  iletişim bilgileri (adres, e-posta adresi, telefon numarası, IP adresi) finansal bilgileri şeklindeki kişisel verileriniz;

 

    Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

    - Bilgi araştırmaları ve müşteri değerlemelerinin yapılması,

    Şirket faaliyetlerinin ilgili mevzuatlara uygun yürütülmesi,

    Şirket’in ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi,

    Şirket’in itibarının ve iş ilişkilerinin geliştirilmesi ile stratejilerinin belirlenmesi,

  Reklam/kampanya/promosyon süreçleri ile pazarlama süreçlerinin yönetilmesi ve yürütülmesi,

   Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,

   Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,

   Dava ve yasal takip süreçlerinin yürütülmesi,

   Hukuki ve fiziki güvenliğin sağlanması,

   Mevcut verilerin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,

   Tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi,

   Resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,

    İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,

   Şikayet, soru ve taleplerinin karşılanması,

   gibi temel amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz; tüm yasalar ve ilgili mevzuat uyarınca onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, kısa mesaj, elektronik posta, internet ve benzeri her türlü araç veya ortamla, mobil uygulamalar ve mobil uygulamalar üzerinden yapılan yazışmalarla, telefon, faks, posta, kargo ya da kurye hizmetleri ve benzeri her türlü iletişim aracıyla, Genel Müdürlük birimlerimiz, şubelerimiz, çağrı merkezimiz gibi kanallar aracılığıyla ve ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde toplanmaktadır.  

 

Bu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, mobil uygulamalar, telefon ve benzeri elektronik ya da internet tabanlı araçlar gibi otomatik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, Şirketimize sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi otomatik olmayan yöntemlerle de elde edilebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri KVKK m.5/2 uyarınca; a) Şirketimizden hizmet almak için Şirketimiz ile karşılıklı akdedeceğiniz sözleşmelerin kurulması ve ifası için zorunlu olması, b) Şirketimizin mevzuattan kaynaklanan raporlama ve yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması, c) Şirketimiz ile aranızdaki sözleşmelerden kaynaklanan hak ve alacaklarımızın korunması, kullanılması ve tesisi için zorunlu bulunması, d) Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, e) Açık rızanın bulunması şeklindedir.  

 

 1. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz; mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişiliklerine, ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerine ve adli makamlara,  Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından hiçbir şekilde yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılmamaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Şirketimiz tarafından alınmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
   6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
   7. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için link adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle Şirketimize ücretsiz olarak iletebilirsiniz.

 

 1. ……………..com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul” adresine şahsen iletilmesi
 2. …………..com.tr adresinde bulunan formun doldurulup ıslak imzalı olarak imzalandıktan sonra “Oruçreis Mahallesi Tekstilkent Caddesi Koza Plaza B Blok Kat:22 Esenler/İstanbul” adresine noter vasıtası ile gönderilmesi
 3. ……………….com.tr adresinde bulunan başvuru formunun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak şirketimize elektronik posta ile gönderilmesi

 

Yukarıda yer verilen yöntemlere ilave olarak başvurular “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Başvuru Usulü” başlıklı 5’inci maddesine uygun olarak maddede belirtilen diğer yöntemlerle iletilebilecektir.

 

Şirketimiz, yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle ileteceğiniz talepleri, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır.

 

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname aslı ibraz edilmelidir.

 

Kişisel veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu ücretin yatırılması usulü Başvuru Formunda belirtilecektir. Bu ücretin tarif edilen usule uygun olarak yatırılmaması halinde başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Şirketimiz tarafından kimliğinizin doğrulanması ile talebinizin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde verilerinizin güvenliğini teminen başvurunuz cevaplanamayabilecektir.